در ادامه فعالیت‌های بنیاد پیشگیری دنیای آینده در زمینه آموزش مهارت‌های زندگی برای کم‌توانان جسمی-حرکتی دومین کارگاه آموزشی مهارت خودآگاهی با تسهیل‌گری سلمان جلالی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و حدیث غفاری کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، پنجشنبه 19 مرداد 1396 با حضور کاروزران موسسه رعدالغدیر برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد دنیای آینده، در ابتدای این کارگاه پژوهشی با موضوع «اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر اضطراب، استرس، افسردگی و نگرش‌های ناکارآمد کارورزان کم‌توان جسمی-حرکتی مؤسسه نیکوکاری رعد الغدیر» پرسشنامه‌های پیش‌آزمون DASS21 و DAS26 میان فراگیران خانم و آقا در قالب گروه‌های آزمایش و کنترل توزیع و تکمیل شد.
گفتنی است این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی کل این دوره آموزشی بر متغیرهای ذکر شده در موضوع انجام خواهد پذیرفت.
در ادامه این کارگاه و پیرو موضوع آموزش مهارت خودآگاهی، موضوعاتی نظیر خودپنداره و اهمیت آن در خودآگاهی، شناسایی استعدادهای فردی، هدف‌گذاری و بررسی نقاط قوت و ضعف‌ و ... به فراگیران ارائه و کارهای عملی مرتبط با این مفاهیم نیز توسط آنان انجام شد

پیوند ها