زنان دارای همسر معتاد اغلب مورد آزارهای جسمی و زبانی قرار می گیرند،

دارای مشکلات شخصیتی و ارتباطی با دیگرانند، مدیریت خشم نداشته، دارای نشانگان افسردگی، استرس و اضطراب و فشارهای عاطفی هستند. یافته‌های منتج از پژوهش‌های زیادی حاکی از عدم پردازش مناسب این افراد به نقشی که در خانواده دارند، عدم شناخت از احساسات و عواطف خویش، پایین بودن اعتماد به نفس و ابراز وجود است، که از عوامل کاهش عملکردهای فردی محسوب می‌شود.
یکی از رویکردهایی که در چند سال اخیر بدان پرداخته شده است و سبب افزایش توانمندی‌های فردی و افزایش کارکرد در این گروه هدف می‌شود فراگیری مهارت‌های زندگی است. در این راستا بنیاد پیشگیری و ارتقای سلامت دنیای آینده پیرو اقدام مشترک با ستاد مبارزه با مواد مخدر و UNODC در جهت برگزاری کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی ویژه همسران آسیب‌دیده از اعتیاد، در تاریخ 18 مهر 1396 اولین جلسه این کارگاه را با تسهیل‌گری سلمان جلالی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، برای بانوان محله خزانه برگزار نمود.
در این جلسه فراگیران ضمن معارفه و توافق قوانین کارگاه و آشنایی با اصول برگزاری کارگاه آموزشی به شیوه مشارکتی، به سوالات پرسشنامه پیش‌آزمون ویژه کارگاه پاسخ دادند. همچنین موضوعاتی را در راستای مهارت خودآگاهی و آشنایی با ابعاد سلامت فرا گرفتند.
لازم به ذکر است که این دوره از کارگاه مهارت‌های زندگی ویژه همسران آسیب‌دیده از اعتیاد طی 12 جلسه برگزار خواهد گردید

پیوند ها