واحد آموزش کودکان بنیاد پیشگیری دنیای آینده ٢٩آبان ماه سال جاری با حضور و همراهی دانش آموزان  در قالب بازی ها وتمرينات به برگزاري اين مهارت پرداخت.

 

مهارت همدلی مستلزم این است که خود را جای دیگری بگذاریم و با درک احساسات آنان با مهربانی با آنها رفتار کنیم. فقط نوزادان و نوپايان نمی‌توانند این کار را انجام دهند؛ چراكه بقاي اين موجودات تمامیت خواه کوچک، به توانایی آنها در برانگیختن حس همدلی بزرگترها وابسته است. تحقیقات نشان می‌دهد کودکانی‌که والدین حساس و پاسخگویی دارند، بعدها مهارت‌های همدلی را بهتر پرورش می‌دهند.

پیوند ها