خشم احساسی طبیعی در انسان است که همه ی افراد آن را به نوعی تجربه می کنند.

هر وضعیتی که ما را ناکام کند باعث ایجاد احساس خشم می شود. ناکامی یعنی نرسیدن به خواسته های فردی. وقتی عاملی مانع رسیدن فرد به هدف و خواسته ها شود، عصبانیت بروز می کند. عاملی از جمله جسمانی (خستگی مفرط)، محدودیت هایی مثل (فلج یا ناتوانی پس از یک حادثه)، کم کاری فرد (آماده نبودن برای امتحان)، رفتاری دیگران (سخت گیری بی دلیل، تحقیر و مسخره کردن) و فریب خوردن توسط دیگران می توانند موجب خشم شوند.از این روی بنیاد دنیای آینده اقدام به برگزاری کارگاه آموزشي مهارت کنترل خشم در دبستان امام جعفر صادق مورخ ٩٦/٩/١نمود, تا ضمن آشنایی کودکان با علت خشم و علائم بدنی باراه کارهای کنترل آن آشنا شوند.

پیوند ها