بنیاد پیشگیری و ارتقای سلامت دنیای آینده اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی " مديريت استرس" در مدرسه دخترانه شهيد كاظمي مورخ ٩٦/٩/١ براي دانش آموزان نمود.

دراین کارگاه آموزشی به بیان اینکه استرس چیست و این که استرس يک واقعيت انکارناپذير در زندگي كنوني است و گريز از آن امکان پذیر نیس بحث و گفت و شد،و همچنین وجود مقداری استرس لازم و ضروری است .در آخرراه کارهای مدیریت آن در غالب بازی به بچه ها آموزش داده شد.

پیوند ها