چند سالی است که اهالی محله قزل قلعه با پهن سفره های افطار و سحر در کنار هم جمع و مسائل محله را با مشارکت یکدیگر بهبود می بخشند.

ره آورد این مشارکت، مهر و صفایی ست که بین ساکنان بیشتر شده و یکی از ابزار غیرمستقیم و کارآمد و بنیادین در پیشگیری از آسیب های اجتماعی بشمار می رود.

پیوند ها