در ادامه جلسات گروه داوطلبی بنیاد دنیای آینده، سه شنبه 30 خردادماه با حضور مدیرعامل بنیاد، تعدادی از مشاورین و روانشناسان داوطلب و کارشناسان حوزه مربوطه از بنیاد، نیازهای آموزشی و مشاوره ای پرسنل معلول مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بنیاد دنیای آینده ، در ابتدای جلسه به حضور داوطلبین بنیاد در موسسه رعدالغدیر و بررسی وضعیت انطباق معلولین در محیط کار اشاره شد و روانشناسان و مشاورین داوطلب به برآوردهای خود از جلسه مذکور و ارزیابی مشکلات پرداختند و در ادامه با مشخص کردن اولویت های آموزشی این گروه از معلولین (معلولین شاغل) سرفصلهای آموزشی تدوین گردید.

گفتنی است از جمله سرفصلهای آموزشی می توان به مهارت ارتباط بین فردی، مدیریت استرس و حل مسئله و تصمیم گیری در معلولین شاغل اشاره کرد.

پیوند ها