واحد آموزش بنیاد دنیای آینده کارگاه آموزشی "پیشگیری از اعتیاد" را با همكاري تبلیغات اسلامی استان تهران در شهرستان ري  در دبيرستان پسرانه شهيد بهشتي مورخ ٩٦/٨/٢٩ برگزارنمود.

به گزارش روابط عمومی بنیاد دنیای آینده، در این کارگاه آقای ايمان حسومي به بررسي آسيب هاي اجتماعی كه يكي از آنها اعتياد مي باشدپرداخت و فراگیران ضمن آشنایی با مراحل مختلف اعتیاد با روش های پیشگیری و مداخله در اعتیاد نیز آشنا شدند.

پیوند ها