اين کتاب ، بخشي از پژوهش بنیاديني است که پیرامون مطالعات راهبردي فضاي مجازي صورت گرفته است.

 

عنوان کتاب: مطالعات انتقادي استعمار مجازي امريکا
قدرت نرم و امپراتوريهاي مجازي
مؤلف: سيد سعيد رضا عاملي
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران
مشخصات نشر: چاپ اول، تهران؛ اميرکبير؛
1389: 645 صفحه

ساختار و فصل بندی کتاب:
فصل اول: مطالعه انتقادي ياهو
فصل دوم: مطالعه انتقادي ام.اس.ان
فصل سوم: مطالعه انتقادي گوگل
فصل چهارم: مطالعه انتقادي فیس بوک
فصل پنجم: مطالعه انتقادي توئیتر
فصل ششم: مطالعه انتقادي ويکيپديا
فصل هفتم: مطالعه انتقادي يوتیوب
فصل هشتم: مطالعه انتقادي آي.ام.دي.بي
جمع بندي: قدرت نرم امپراتوري مجازي و ساختارسازي با شیوه انديشه و زندگي امريکايي.

مقدمه
اين کتاب ، بخشي از پژوهش بنیاديني است که پیرامون مطالعات راهبردي فضاي مجازي صورت گرفته است.
استعمار دورههاي متفاوتي را پشت سر گذاشته است. در دوره استعمار کهن، فیزيک جهان از طريق اکتشافات سرزمیني، جنگ و قدرت سخت و استفاده از شگردهاي استعمار سیاسي، تحت سلطه اروپا قرار گرفت. در دوره استعمار نو؛ فرهنگ و انديشه ملتها استعمار شد و با روشهاي مختلف براي عقب نگهداشتن کشورها از طريق
سیاستهاي اقتصادي و فرهنگي تلاش شد. با ظهور فضاي مجازي ظرفیت جديدي براي سلطه بر جهان به وجود آمد که از قابلیتهاي خیره کننده و اعجابانگیزي برخوردار است که ميتوان از آن به استعمار مجازي تعبیر کرد. در دوره استعمار مجازي، ايالات متحده آمريکا قلهدار فضاي سلطه و استعمار بوده است. از آنجا که هدف استعمار در درجه اول مسخ فکري فرد و جامعه مستعمره و از بین بردن استقلال راي کاربران و عضويت آنها در جامعه فرهنگي آمريکاست بوده است، در استعمار مجازي از ساز و کارهاي قدرت نرم استفاده ميشود، جهان قدرت امروز به يک ظرفیت دوفضايي دست پیدا کرده است که در فضاي اول از ارتش و ابزار خشن براي توسعه قدرت استفاده ميکند و در فضاي دوم اعم از ذهن و فضاي مجازي با ابزار قدرت نرم به تسخیر افکار و انديشهها ميپردازد.
درک و شناخت عمیق نسبت به ابعاد آشکار و پنهان استعمار مجازي، مستلزم مطالعه انتقادي اين فضاست. که فراتر از روندها و واقعیتهاي عادي تلاشي است فکري براي ديدن
"فرامتغیرها" و غرق نشدن در متغیرهاي نزديک به يک واقعیت و در عین حال فهم دقیق معاني موجود در واقعیت اجتماعي.
مطالعه هشت درگاه برتر جهان که همه آنها آمريکايي هستند و در تعامل کاري با نظام سیاسي و امنیتي آمريکا قرار دارند، نشان ميدهد که فضاي مجازي به عنوان محیطي براي استعمار و کاهش استقلال راي کاربران و عضويت دادن آنها در فرهنگ آمريکايي مورد استفاده ابزاري قرار گرفته است.
تحلیل انتقادي 8کمپاني بزرگ مجازي نیازمند درک بیروني از مفهوم قدرت و تفاوتهاي قدرت در جلوههاي آشکار و پنهان، سخت و نرم، سیاستگرا و فرهنگگرا و ... است. در کالبدشکافي قدرتهاي مجازي ناگزير بايد وضعیت جمهوري اسلامي ايران و کاربران ايراني را در پیوند با اين قدرتها بررسي کنیم.
رابطه قدرت 6 مرحله دارد: صدور دستور، تهديد، مشوقهاي اقتصادي، تنظیم اولويتها، جاذبه، متقاعد کردن.
سه مرحله آخر جزء قدرت نرم محسوب ميشوند. قدرت نرم به معناي توانايي رسیدن به اهداف از طريق ايجاد جاذبه يا اقناع است.
از نظر جوزف ناي مزيت قدرت نرم نفوذ آن است که با قانع کردن ديگران به دوست داشتن آنچه ما دوست داريم هزينههاي لازم براي قدرتمند باقي ماندن را کاهش ميدهد. قدرت نرم، چرخش جامعه به سمت خواست نظام قدرت است. ناي معتقد است که قدرت نرم يعني آنچه را که صاحب قدرت ميخواهد تبديل به خواست جامعه هدف شود و از مشروعیت سیاسي فرهنگي و اقتصادي برخوردار شود. قدرت نرم بر جذب مبتني است و از آنجايي که هیچ کس دوست ندارد احساس کند که افکارش دستکاري شده است، قدرت نرم بدون اين که در ظاهر مشخص باشد عمل ميکند. قدرت نرم يعني توانايي اين که کاري کنیم که ديگران به ما کمک کنند تا به اهدافمان برسیم.
ويژگيهاي کشورهايي که در قدرت نرم قويتر هستند:
1- برخوداري از فرهنگ و ايده غالب که به هنجارهاي جهاني نزديک باشد.
2- برخورداري از کانالهاي ارتباطي بیشتر
3- اعتبار بیشتر( اعتباريک کشور به دو مولفه کارآيي داخلي و کارآيي خارجي آن بستگي دارد.
)
ابزارهاي اعمال قدرت نرم:
1- نظام آموزشي عالي: که ميتواند از طريق تبادل استاد و دانشجو صورت گیرد.
2- بازيهاي رايانهاي
3- سازمانهاي غیردولتي(
NGOها)
4- شبکههاي اجتماعي مجازي
قدرت نرم در فضاي مجازي از طريق امپراطوريهاي مجازي اعمال ميشود. امپراطوريهاي مجازي موتورهاي جستجو و شبکههاي اجتماعي هستند. در فضاي مجازي يک چارچوب آزاد وجود دارد ولي خود اين چارچوب، يک
سري بايدها و نبايدها را تعريف ميکند که خود به خود باعث ايجاد قدرت نرم ميشود.

از ديدگاه «جوزف ناي» قدرت در فضاي مجازي صرفا در اختیار تولیدکنندگان اطلاعات نیست، بلکه در اختیار کساني است که ميتوانند اطلاعات را ويرايش کنند.
معروفترين و پرکاربردترين موتورهاي جستجو در اينترنت، گوگل، ياهو و
MSN هستند که به سبب برخورداري از اعتبار بالا، قدرت نرم بالايي هم دارند. بیشتر ابزارهاي فضاي مجازي در اختیار بخش خصوصي است که به سبب داشتن ويژگيهايي از قبیل نداشتن گرايش ايدئولوژيک و صرفا به دنبال سود اقتصادي بودن، پويايي و غیرجانبدارانه بودن، ميتواند اعتماد کاربران را جلب کند. اما بخش دولتي کمتر در ابزارهاي فضاي مجازي دخالت ميکند.

دانلود متن کامل کتاب:  مطالعات انتقادي استعمار مجازي امريکا

پیوند ها