تو زندگی یاد بگیریم...

چطور بدون الکل شاد باشی!
چطور بدون تلفنت بتونی صحبت کنی،
چطور بدون سلفی گرفتن لبخند بزنی!
چطور رویا پردازی کنی بدون مصرف مخدر،
و چطور بدون شرط دوست داشته باشی ...

پیوند ها