اول دسامبر 2017 ميشل سيديبه مدير اجرايي برنامه مشترك سازمان ملل متحد در زمينه ايدز (UNAIDS) و معاون دبير كل سازمان ملل متحد:

در اين روز جهاني ايدز، مي خواهيم بر اهميت حق سلامت و چالش هاي پيش روي افرادي كه با اچ آي وي زندگي كرده يا از آن متاثر شده اند در تحقق اين حق، تاكيد كنيم.
حق سلامت از حقوق بنيادين بشر است – همانطور كه در پيمان بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تثبيت شده، همگان حق برخورداري از بالاترين سطح ممكن سلامت جسمي و روحي را دارند.
بدون آنكه مردم حق سلامت خود را بدست آورند، دنيا به اهداف توسعه پايدار – از جمله پايان بخشيدن به همه گيري ايدز تا سال 2030 دست نخواهد يافت. حق سلامت همبستگي تنگاتنگي با انواع ديگر حقوق، از جمله حق دسترسي به بهداشت، غذا، مسكن آبرومندانه، شرايط كاري سالم و محيط زيستي پاكيزه دارد.
حق سلامت معاني مختلفي دارد: يعني حق سلامت هيچ فردي ارجح بر حق سلامت ديگري نيست؛ يعني زيرساخت مراقبت- هاي سلامت در حد مناسب است؛ يعني خدمات مراقبت سلامت توام با احترام و بدون تبعيض ارائه مي شود؛ و اينكه مراقبت هاي سلامت از لحاظ طبي مناسب و از كيفيت بالايي برخوردار باشد. ليكن مفهوم حق سلامت از اين هم والاتر است – با
تحقق حق سلامت، ميتوان روياها و پيمان هاي مردم را برآورده نمود.
هر سال در روز جهاني ايدز، ما دوستان و خويشاونداني كه جان خود را در اثر ايدز از دست داده اند، به ياد مي آوريم و ميثاق خود را در همبستگي با افرادي كه با اچ آي وي زندگي مي كنند يا از آن متاثر هستند تجديد مي كنيم.
از همان آغاز، پاسخ به ايدز ريشه گرفته از حق بنيادين سلامت و تندرستي بود. جامعه درگير با ايدز نيز به دنبال نظام هاي حق -محور براي سلامت و تلاش براي تسريع درك جهان نسبت به ايدز بود. آنكه چطور از آن پيشگيري كنيم و چطور آن را درمان كنيم.
پايان همه گيري ايدز - 2030

ليكن هنوز تعداد بيش از حدي از مردم، بخصوص آنهايي كه از همه محرومتر و آسيب ديده تر در برابر ايدز هستند – با چالشهاي فراواني براي دسترسي به خدمات بهداشتي و اجتماعي مورد نياز خود مواجه اند. ما همگي بايد كماكان دست در دست هم در كنار اين محرومان بايستيم و بخواهيم كه هيچ كس از حقوق انساني خود محروم نماند.
امسال ما شاهد پيشرفت هاي معني داري در راه رسيدن به اهداف 90-90-90 در حوزه درمان و پايان بخشيدن به همه گيري تا سال 2030، بوده ايم. حدود 21 ميليون انسان كه با اچ آي وي زندگي مي كنند در حال حاضر درمان دارويي دريافت مي كنند و در نقاط متعدد دنيا، هم موارد جديد عفونت و هم موارد مرگ ناشي از ايدز رو به كاهش است. ولي اين نبايد ما را دچار خوشنودي بيش از حد كند. بعنوان مثال، در اروپاي شرقي و آسياي ميانه، موارد جديد عفونت 60 درصد و مرگ هاي ناشي از ايدز 27 درصد نسبت به سال 2010 افزايش يافته است. آفريقاي مركزي و غربي هنوز از اين اهداف عقب هستند. دو سوم
مردم كماكان به درمان دسترسي ندارند. ما نمي توانيم با دو سرعت متفاوت، ايدز را پايان دهيم.
عليرغم تمام موفقيت ها، ايدز هنوز پايان نيافته است. ولي با حصول اطمينان از اينكه همگان هر كجا كه باشند به حق سلامت خود دسترسي دارند، ميتوان ايدز را پايان داد.
دفتر برنامه مشترك سازمان ملل متحد در زمينه ايدز (UNAIDS)
برنامه مشترك سازمان ملل متحد در زمينه ايدز (UNAIDS) راهبر و الهام بخش جهان در دستيابي به آرمان مشترك خود يعني به صفر رساندن موارد جديد عفونت اچ آي وي، به صفر رساندن تبعيض، و به صفر رساندن مرگهاي ناشي از ايدز، مي باشد. برنامه مشترك سازمان ملل متحد در زمينه ايدز دربرگيرنده تلاش هاي 11كارگزاري سازمان ملل متحد – يعني كميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان، صندوق كودكان ملل متحد، برنامه جهاني غذا، برنامه عمران ملل متحد، صندوق جمعيت ملل متحد، دفتر امور جرائم و مواد مخدر ملل متحد، نهاد ملل متحد در زمينه برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان، سازمان بين المللي كار، سازمان جهاني بهداشت و بانك جهاني مي باشد و همكاري تنگاتنگي را با شركاي ملي و جهاني خود در راستاي پايان بخشيدن به همه گيري ايدز تا سال 2030 در قالب اهداف توسعه پايدار، دارد. براي كسب
اطلاعات بيشتر به تارنماي unaids.org مراجعه و يا به ما در فيسبوك، توييتر، اينستاگرام و يوتوب به پيونديد.
پايان همه گيري ايدز - 2030

پیوند ها